ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย

🎊ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย🎊

📌ที่นักเรียนได้รับรางวัล 🏆2nd Place Grand Award พร้อมเงินรางวัล $2,000 ในสาขาสัตวศาสตร์ (Animal Sciences)

จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก 🌟REGENERON ISEF 2024

จัดโดย Society for Science ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2567

โครงงานที่ได้รับรางวัล : Bee’s spa: นวัตกรรมแอ่งโคลนเทียมสำหรับให้แร่ธาตุในการเพาะเลี้ยงผึ้งพันธุ์ Apis mellifera บนพื้นที่สูงเพื่อลดการตายในฤดูแล้ง

Project Title : Bee’s spa: An artificial mud puddle for highland beekeeping to reduce bee mortality during drought stress

Project ID: ANIM028T

🌟ผู้ทำโครงงาน : นายวิษณุชัย หัตถกอง, นายรัตนโกสินทร์ ภิราษร, และ นายธนภัทร สมญาพรเจริญชัย

ครูที่ปรึกษา : นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

🌟รายละเอียดโครงงาน : ในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนแอ่งโคลนซึ่งเป็นแหล่งน้ำและแร่ธาตุที่สำคัญของผึ้ง โครงงานนี้ได้พัฒนา Bee’s Spa นวัตกรรมแอ่งโคลนเทียมเพื่อเป็นแหล่งให้น้ำและแร่ธาตุกับผึ้ง โดย เตรียมจากขยะเหลือทิ้งทางการเกษตรผสมกับสารให้แร่ธาตุที่หาได้ง่ายในครัวเรือน และใส่ในอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นโดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมสภาวะที่เหมาะสม เช่นอุณหภูมิ ความชื้น รวมทั้งมีแผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าให้อุปกรณ์ เมื่อนำ Bee’s Spa ไปวางบนภูเขาสูง พบว่าผึ้งที่ใช้งาน Bee’s Spa จะมีโพรไบโอติกแบคทีเรียเพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมออกหาอาหารเพิ่มขึ้น มีความเครียดในระดับยีนที่เกี่ยวข้องลดลง และทำให้ผึ้งตายลดลงถึง 4 เท่า รวมถึงช่วยเพิ่มผลผลิตจากผึ้งได้ 2.6 เท่า นวัตกรรมนี้จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประชากรผึ้งเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลก

ติดตามชมผลงานโครงงาน ได้ที่ https://projectboard.world/…/anim028t-bees-spa…

โครงงานนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดโครงงานในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคเหนือตอนบน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านมายังค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thai Young Scientist Festival (TYSF)) ครั้งที่ 19 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์