กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธนุมัฏ ชลอยเมฆ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางพรสุดา แก้วหล้า

นางเรณู  ปานกลาง

นายชัชวาลย์   บุญกอง

ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ ลังกาแก้ว