วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี)

 นางบงกช บุญเลิศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 นางกวีวรรณ เดชปักษ์

 นางสุพัตรา ถมยา

นางรัตนาพร สันดุษิต

นายชาตรี   โถแก้ว