กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจินตนา  แสนงาย  

นายปรีชา  จันทกาญจน์

นางกุลธิดา  จรรยาพงษ์ 

นางกรณ์อนงค์  เขื่อนแก้ว 

นางธัญกร  กิตติจริยา

นางเกษณี  อุทธิยา

นางชญานิน  อดุลย์ฐานานุศักดิ์

นางสาวรัตนา  ไชยเลิศ

นายเสกสรรค์  อาษายศ

นางสาวทิพย์วรรณ  กันติ๊บ

นางกุลลดา  พัวพันพัฒนา

นายมนตรี  ปัดปัน

นายกัมปนาท ดอนลาว

นางเครือวรรณ์  ตุ้ยต๋า

นายเกรียงไกร  ธิดาเรือง

นางสาวสุริวรรณ  วันทิตย์

นางสาวณัฐชฎา  แปงจิ่งต่า

นางสาวสุภกานต์  สุรัตน์

นางภัทราพร  ทรัพย์ศิริ

นางสาวเบญจวรรณ  นันตาเครือ

นางสาวอรรถกานต์  วงศ์ใหญ่

นายชเรนทร์  จิตติพุทธางกูร