กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ

นางศิริลักษณ์  ค้ากำยาน
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุพัตร ทัพธานี

นางสายสุนีย์  ฝั้นก้อ

 นางประกาย เลิศรัตนคาม

นางแสงระวี มีโสภา

นายมณู ศรีขัติย์

 นายดุสิต แก้วหล้า

นางปิยพร  ณ ลำปาง 

นางนงเยาว์  เนียมแสง

นายคงกฤช อะทะวงศ์

 นายศิลา เฉียบแหลม

นายพูลทรัพย์ เผ่าดี

นางนาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ

นายสุทธิพงษ์ ใจแก้ว

นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อ

นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

นางสาวรัชนีกร เงินโน

นางสาวนาถยา อุตมา

นายจิรเวช บัวติ๊บ

นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร์

น.ส.สิริรัตน์ พงษ์เสือ

นางสาวเกศกนก ใจวัง

นายชนาธิป โหตรภวานนท์วิทย์