กลุ่มสาระภาษาไทย

นางวลีรัตน์ เพียงใจวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวภัทรวรรณ ม้าทอง 

นายณัฐวุฒิ  ชาวน่าน 

ว่าที่ ร.ต.หญิงนฤทัย  ทำบุญ

นางเสาวลักษณ์ ปันแก้ว 

นางนิตยา  ยารวง 

นางสาวจารุณ์  กันติ๊บ

นางณัฐกฤตา ฟองฟู 

นางสาวอัมพิกา  ประทุมมา 

นางเทียมรัตน์  มาถา

นางสาวพิชชาภรณ์ พันธุ์จำเริญ 

นางวาสินี  สายฟ้ายก