กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ

นางสาวอังคณา  ละออ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายกฤษฎา รักษาศิลป์

นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ

นางทัศนีย์ มะโนสอน

นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์

นางสาวพรวิภา อุบลสถิตย์