กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ ร.ต.หญิงถนอมศรี  ไชยชนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสุขกาย ยุวกุล

นายวิทยา เกิดพันธุ์

นายสุรชัย วัชระภาสร