กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2

นางละมัย วงศ์แสนศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจ

นายชีวัน  สันธิ

นางสาวพรทิพย์ คำปันแปง

นางสาวพรวรรณเพ็ญ  พรมสีดา

นางสุริยาวดี มะโนวงศ์

นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร

นางสาวมัชฌิมา เตชะคฤหะ