ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ (ย่อ: ด.ส.) เดิมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงชื่อว่า บำรุงกุมารี เปิดสอนพร้อมกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อ พ.ศ. 2461 ต่อมาวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 พระยาราชเดชดำรง (ผล ศรุตานนท์) และราษฎรได้แยกโรงเรียนมาตั้งบริเวณคุ้มเจ้าหลวงเชียงราย “พระยารัตนาเขต” (เจ้าหลวงน้อยเมืองไชย) เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย ดำรงราษฎร์สงเคราะห์  ปี พ.ศ. 2502 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ก่อตั้งขึ้นโดยพระยาราชเดชดำรง(ผล ศรุตานนท์) เมื่อปีพ.ศ. 2476 เดิมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหญิง มีชื่อว่า “บำรุงกุมารี” เปิดสอนพร้อมกับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อ พ.ศ. 2461 ต่อมาวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 พระยาราชเดชดำรง (ผล ศรุตานนท์) และราษฎรได้แยกโรงเรียนมาตั้งบริเวณคุ้มเจ้าหลวงเชียงราย “พระยารัตนาเขต” (เจ้าหลวงน้อยเมืองไชย) เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเชียงราย “ดำรงราษฎร์สงเคราะห์” ปี พ.ศ. 2502 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์” ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานที่ตั้งของโรงเรียน เลขที่ 554 หมู่ที่ 2 ถนนอุตรกิจ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ (053) 711450 โทรสาร (053) 711471
เว็บไซต์ www.damrong.ac.th อีเมล์ [email protected]
ต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6