กลุ่มสาระสังคมฯ

นายสายัญ ธรรมจันตา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายพิมพ์  ค้ากำยาน 

นางจิราภรณ์  สุขสันต์ 

นางแสงอรุณ กุมมาลือ  

นางสาวจุฑามาศ ท้าวมะณี 

นางกรกนก อุ่นบ้าน  

นายธงชัย อุปรี  

นางพัชรา สิทธิอาษา  

ว่าที่ ร.ต.หญิงนิชาพร ดอนดง  

นางสาวกชกร เนตรสุวรรณ์  

นางสาววรัฏฐยา ทวีสุข  

นางสาวกันยารัตน์ กุลดี  

นายอภิเศรษฐ แสนชัย  

นางสาววทันยา ใจนันตา  

นางสาวชิดชนก เตจะมา