ผู้บริหารโรงเรียน

ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์  ใหญ่ผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

นางศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

นายเกรียงไกร อภิธนัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

นางสาวภาริษา  เชื้อเจ็ดตน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

นายบุญเพิ่ม  จอมใจหาญ
หัวหน้ากลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

……  ……
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
E-mail : 

เบอร์โทรศัพท์ : 00-0000000