กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 1

นางประคองศรี ลี้แสน
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวพัชรินทร์ กุลณา 

นางสาวอังคณา ถนอมมิตร 

นางพิสมัย  แววจิตต์

นางศิริวรรณ  กาพิยะ

นางบุษราภรณ์  สุริยะโชติ

 นางมัญชุภา นาทิเลศ

 นางสนธยา พิมพ์เงิน

 นางยามาพร  สายสุดใจ

 นางศรัญญา  วงษ์พฤกษา

 นางคำแพร  ติ๊บโคตร

 นางสาวลัดดาวัลย์  สุนันตา

 นางจันทร์สุดา  หาคำจารย์

 นางสุปรียา  เอี่ยมสะอาด

 นางสาวนันทนีย์  นุราช

 นางสาวธฤษิดา  เครือน้อย

 นางสาวชนิกา  ตั้งจินตวิวัฒน์

 นางสาวศิริพร  ธิรินทอง