นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ชนะเลิศโครงการผู้นำสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศ ประจำปี 2566 The Educator Thailand 2023 ค้นหา Influencer ด้านการศึกษา โดย AIS Academy เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา