กิจกรรมเรียนเสริมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1/4 และ 4/4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMTP) ประจำปีการศึกษา 2567

นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศนิสา ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ และคณะครู ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเรียนเสริมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1/4 และ 4/4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMTP) ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมรัตนปัญญา โรงเรียนภูซางวิทยาคม เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิชาเคมี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับการเริ่มต้นใหม่ในปีการศึกษา 2567

https://drive.google.com/drive/folders/12vi8U3cfdxj42AytSxLXKmjDlB2Q5yWV?usp=drive_link