“ภาษาจีน ม.1 ม.4 ปรับพื้นฐานแน่น! กลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ 40 คน”


เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้วิชาภาษาจีนให้กับนักเรียนห้องเรียนปกติ เน้นภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.13 จำนวน 40 คน และนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.10 และ 4.12 จำนวน 60 คน โดยนักเรียนได้เรียนรู้พินอิน ตัวอักษรภาษาจีน และความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน กิจกรรมดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาจีน ซึ่งควบคู่กับการเรียนวัฒนธรรมเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน