ประกาศระเบียบการแต่งกายของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศระเบียบการแต่งกายของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเครื่องแบบกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์