กำหนดการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

กำหนดการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

วันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2567 ปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.9 (ภาษาฝรั่งเศส)

วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2567 ปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.11 (ภาษาญี่ปุ่น)

วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567 ปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567 ปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ปรับพื้นฐานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.12 (ห้องเรียน MEP)

วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2567 ปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.10 , 4.12 (ภาษาจีน)

วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2567 ปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.12 (ภาษาเกาหลี)

วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2567 ปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.13 (ภาษาจีน)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567