กลุ่มสาระการรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้การใช้เรขาคณิตในการสร้างงานศิลปะพื้นบ้าน ณ ชุมชนบ่อสร้าง จ.เชียงใหม่ และ แหล่งเรียนรู้การสร้างลวดลายการแปลงทางเรขาคณิตจากเครื่องเคลือบดินเผา ณ เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย