คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและยุพราชวิทยาลัย