การประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Active Learning และการพัฒนางานตามเกณฑ์ PA”

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Active Learning และการพัฒนางานตามเกณฑ์ PA” โดยมีว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมปฏิบัติการฯ และมีคณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์และคณะครูตัวแทนจากโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมช่อสารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์