การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระดับมัธยมตอนต้น ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผล โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระดับมัธยมตอนต้น ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โดยมีว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุมปฏิบัติการฯ และมีคณะครูผู้สอนทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากโรงเรียนต้นทาง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์และโรงเรียนปลายทาง โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 และโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพงศ์ยอดเพชร โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์