ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการจัดการศึกษา โดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย