กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567
ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพและอบายมุข โดยมีกิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียนชุมนุม “ To be namber 1 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด “